Ahmadi Muslim VideoTube Friday Sermon,Friday Sermon Khalifa V,Youtube Friday Sermon | 26th May 2023 | 4K ULTRA HD

Friday Sermon | 26th May 2023 | 4K ULTRA HD

Friday sermon delivered on 26th May 2023 by the Head of the Ahmadiyya Muslim Community, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (may Allah be his Helper), from Masjid Mubarak in Islamabad, Tilford, UK.

#FridaySermon #MTAi

Allah is de Grootste Allah is de Grootste Allah is de Grootste Allah is de Grootste Ik getuig dat er niemand waardig is aanbeden te worden, behalve Allah Ik getuig dat er niemand waardig is aanbeden te worden, behalve Allah Ik getuig dat Muhammad (vzmh) de Boodschapper van Allah is

Ik getuig dat Muhammad (vzmh) de Boodschapper van Allah is Kom naar het gebed Kom naar het gebed Kom naar het succes Kom naar het succes Allah is de Grootste Allah is de Grootste Er is niemand waardig aanbeden te worden, behalve Allah Vrede en zegeningen van Allah zij met jullie.

Ik getuig dat er niemand waardig is aanbeden te worden, behalve Allah. Hij is Eén en heeft geen partner. En ik getuig dat Mohammed (vzmh) Zijn dienaar en boodschapper is. Hierna zoek ik toevlucht bij Allah tegen Satan de vervloekte. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. De Barmhartige, de Genadevolle. Meester van de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp. Leid ons op het rechte pad- Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken, niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald,

Noch dat der dwalenden. Toen Allah de Almachtige de Beloofde Messias (as) informeerde dat de tijd voor hem nabij was om deze wereld te verlaten, sprak hij zijn gemeenschap toe door te zeggen: “(Allah de Almachtige) manifesteert twee soorten macht.

“(1) Eerst toont Hij de hand van Zijn macht door de handen van Zijn profeten zelf. “(2) Ten tweede, wanneer er met de dood van een profeet moeilijkheden en problemen ontstaan “en de vijand zich sterker voelt en denkt dat de zaken in de war zijn

“en ervan overtuigd is dat deze Gemeenschap nu zal uitsterven “en zelfs leden van de Gemeenschap in een dilemma zitten en hun ruggen gebroken zijn, “en sommige van de ongelukkigen paden kiezen die leiden tot afvalligheid, “dan is het dat God voor de tweede keer Zijn machtige kracht toont

“en de geschokte Gemeenschap ondersteunt en verzorgt. “Zo is iemand die standvastig blijft tot het einde getuige van dit wonder van God. “Dit is wat er gebeurde in de tijd van Hazrat Abu Bakr Siddiq (ra), “toen het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh) als voortijdig werd beschouwd “en veel onwetende bedoeïenen afvallig werden.

“Ook de metgezellen (ra) van de Heilige Profeet (vzmh), getroffen door verdriet, “werden als degenen die hun verstand verliezen. “Toen richtte Allah Abu Bakr Siddiq (ra) op “en toonde voor de tweede keer de manifestatie van Zijn Macht en redde de islam, “net toen het op het punt stond te vallen,

“en vervulde de belofte die in het vers werd uiteengezet: [Arabisch] “en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven.” (Heilige Koran 24:56) “Dat is ook wat er gebeurde in de tijd van Mozes (as), “toen hij stierf op weg van Egypte naar Kin’an

“voordat hij de Israëlieten naar de beoogde bestemming bracht “in overeenstemming met de belofte. “Bij zijn [Mozes’] dood werden de Israëlieten in diepe rouw gedompeld. “In de Thora staat geschreven dat de Israëlieten veertig dagen lang huilden “vanwege het verdriet om deze vroegtijdige dood en het plotselinge vertrek van Mozes (as).” Hij vermeldt dan:

“Zo beste vrienden! aangezien het de sunnatullah [de praktijk van Allah] is, “sinds onheuglijke tijden, dat de Almachtige God twee manifestaties laat zien “zodat er een einde komt aan de twee valse vreugden van de tegenstanders, “is het nu niet mogelijk dat God afstand doet van Zijn sunnah [praktijk ] van weleer.

“Dus treur niet over wat ik tegen je heb gezegd; noch zouden jullie harten bedroefd moeten zijn. “Want het is essentieel voor jou om ook getuige te zijn van de tweede manifestatie, “en de komst ervan is beter voor jou “omdat het eeuwigdurend is en waarvan de continuïteit niet zal eindigen

“tot de Dag des Oordeels. “En die tweede manifestatie kan niet komen tenzij ik vertrek. “Maar wanneer ik vertrek, zal God die tweede manifestatie voor je sturen “die altijd bij je zal blijven, precies zoals beloofd door God in Barahin-e-Ahmadiyya. “En deze belofte is niet voor mijn persoon.

“De belofte heeft eerder betrekking op jou, zoals God [die mij aanspreekt] zegt: “Ik zal deze gemeenschap, die jouw volgelingen zijn, “zegevieren over anderen tot de Dag des Oordeels. “Het is dus onvermijdelijk dat je de dag van mijn vertrek ziet, “zodat na die dag de dag komt die de dag is van eeuwige belofte.

“Onze God is Hij die Zijn belofte nakomt en Getrouw is en de Waarheidsgetrouwe God is. “Hij zal u alles laten zien wat Hij heeft beloofd. “Hoewel deze dagen de laatste dagen van deze wereld zijn “en er veel rampspoed op het punt staat te gebeuren, “is het toch noodzakelijk dat deze wereld blijft bestaan

“totdat al die dingen waarover God heeft geprofeteerd, gebeuren. “Ik kwam van God als een manifestatie van goddelijke voorzienigheid “en ik ben een personificatie van Zijn macht. “En nadat ik weg ben, zullen er enkele andere personen zijn “die de manifestatie zullen zijn van de tweede macht [van God].” Hij vermeldt dan:

“De Almachtige God verlangt ernaar “om al diegenen die in verschillende woongebieden van de wereld wonen, “of het nu Europa of Azië is, “en die deugdzame aard hebben, “naar de eenheid van God te trekken en Zijn dienaren onder één geloof te verenigen.

“Dit is inderdaad het doel van God waarvoor ik naar de wereld ben gestuurd. “Daarom moet ook jij dit doel nastreven, “maar met vriendelijkheid, morele oprechtheid en vurige gebeden.” Dus toen de Beloofde Messias (as) stierf, verzamelde Allah de Almachtige de Gemeenschap, in overeenstemming met Zijn belofte,

Op de handen van Hazrat Hakeem Maulana Nooruddin, Khalifatul Masih I (ra). Ondanks het feit dat sommige mensen wensten dat de organisatie in handen van de Anjuman zou blijven, verpletterde Hazrat Khalifatul Masih I (ra) deze wanorde met een ijzeren vastberadenheid. Na het overlijden van Hazrat Khalifatul Masih I (ra),

Benoemde Allah de Almachtige Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad tot het station van Khilafat. Zelfs toen hij de Khalifah werd, begonnen sommige mensen die zichzelf als meer intellectueel en wijs beschouwden wanorde te verspreiden. Ze deden hun uiterste best om de verkiezing van de Khalifah te stoppen,

Zo niet voorgoed, dan in ieder geval een paar maanden uitstel, zodat ze een breuk tussen de Gemeenschap konden veroorzaken. Echter, in overeenstemming met Zijn belofte, verzamelde Allah de Almachtige de Gemeenschap van de gelovigen opnieuw op de handen van één persoon, en de tegenstanders van Khilafat en de huichelaars faalden in hun pogingen.

Bij de genade van Allah de Almachtige duurde zijn Khilafat bijna 52 jaar. Tijdens zijn tijd werden veel missies geopend en werden de fundamenten van de organisatie van de Gemeenschap gevormd. Na zijn overlijden begon het tijdperk van de Derde Khalifah en Hazrat Mirza Nasir Ahmad Khalifatul Masih III (rh)

Werd met de hulp en steun van Allah de Almachtige aangesteld op de post van Khilafat. In overeenstemming met een goddelijk besluit heeft Allah de Almachtige, toen hij stierf, Hazrat Mirza Tahir Ahmad (ra) aangesteld als de vierde opvolger van de Beloofde Messias (as). Na zijn overlijden [d.w.z. Hazrat Khalifatul Masih IV (rh)],

Heeft Allah de Almachtige mij op deze post [van Khilafat] aangesteld. En ondanks mijn zwakheden en tekortkomingen, is Allah de Almachtige, “in overeenstemming met Zijn goddelijke beloften aan de Beloofde Messias (as), succes blijven schenken aan de Gemeenschap. Gedurende deze tijd hebben de tegenstanders hun uiterste best gedaan om verdeeldheid te zaaien,

De gemeenschap te beëindigen of angst in te boezemen. Ahmadi’s werden gemarteld in verschillende landen van de wereld en er werden pogingen ondernomen om hen weg te lokken met werelds materiaal, maar Allah de Almachtige bleef de band die Ahmadi’s hebben met Khilafat versterken en ook hun geloof en overtuiging.

Of het nu Ahmadi’s zijn die in Azië, Europa, Amerika of Afrika wonen; de relatie die elk van hen heeft met Khilafat kan alleen te danken zijn aan Allah de Almachtige. Geen enkel individu heeft de kracht om zo’n relatie van liefde en oprechtheid te creëren

Die de leden van de Gemeenschap hebben met het Khalifaat en die de Khalifah van die tijd heeft met de leden van de Gemeenschap. Ik ben hiervan getuige in welk land ik ook reis. Dit is niet alleen een mondelinge proclamatie, sterker nog, nu legt de lens van de camera ook deze beelden vast.

MTA laat deze scènes ook vaak zien en zelfs de tegenstanders van de Gemeenschap zijn gedwongen toe te geven dat de praktische getuigenis van de steun van Allah de Almachtige bij de Ahmadi’s ligt. Bovendien zijn er duizenden brieven die ik elke maand ontvang, wat aantoont dat degenen die deze brieven schrijven

Een grote band van oprechtheid en loyaliteit hebben met de Gemeenschap en dat het Allah de Almachtige Zelf is, die mensen hecht aan de instelling van Khilafat en liefde inboezemt en een band in hun hart voor Khilafat. Op dit moment zal ik een paar brieven als voorbeeld presenteren die illustreren hoe de Almachtige God

Mensen leidt naar de waarheidsgetrouwheid van de Beloofde Messias (as) en hoe Hij in de harten van de mensen doordringt dat de instelling van Khilafat, die werd opgericht na de Beloofde Messias (as) goddelijke steun draagt van de Almachtige God. De mu’allim uit de Mwanza-regio in Tanzania schreef in zijn verslag:

“Op een dag ging ik met de zendeling na het Fajr-gebed om de mensen te ontmoeten. “Toen we voor het Zuhr-gebed terugkeerden naar de moskee, “zagen we een vrouw op de trappen van de moskee staan. “Nadat we naar haar hadden gevraagd, hoorden we dat ze was gekomen om gebeden te vragen.

“Misschien dacht ze dat wij hetzelfde doen als de niet-Ahmadi moslims met hun gewoonten, “zoals bezweringen en rituelen enz. (Deze komen veel voor onder [niet-Ahmadi] mensen in Afrika). “De missionaris informeerde haar over de leer van de gemeenschap en bad tegelijkertijd voor haar.

“De vrouw zei: ‘Ik heb dromen gezien waarin een man met een lange baard ‘en een tarwekleurige huidskleur mij het geloof uitlegde ‘op dezelfde manier als de missionaris het zojuist heeft beschreven. ‘Daarop werd ze voorgesteld aan de gemeenschap ‘en kreeg ze foto’s te zien van de Beloofde Messias (as) en zijn Khaliefen.

‘Daarop zei ze dat het gezicht van de persoon die ze in haar droom zag ‘erg leek op dat van de Beloofde Messias (as) of de Tweede Khalief (ra).’ “Deze vrouw zwoer toen haar trouw samen met haar drie kinderen.” Het gezicht van de tweede Khalief (ra)

Is ook in dit tijdperk getoond naast dat van de Beloofde Messias (as). Dan is er een persoon genaamd Abdullah die in een gebied in de provincie West-Kalimantan in Indonesië woont, die samen met zijn vrouw en kinderen zijn trouw beloofde. Hij had sinds 2019 contact met de gemeenschap

En werd beïnvloed door wat de missionaris hem had geleerd. Daarom bezocht hij regelmatig de moskee, maar ook omdat hij hem heel anders vond dan de andere geestelijken. Hoe dan ook, vanwege zijn nauwe relatie met de missionaris begonnen de geestelijken en de lokale bevolking van het gebied hem te beschuldigen, verdreven hem

En verboden hem de toegang tot hun moskee. Hij zei: “Ik zag in een droom dat ik vastzat in een draaikolk en ik dreigde te verdrinken. “Maar deze vrome man die een jubbah [lang bovenkleed] droeg “en een wandelstok vasthield, kwam me redden.”

Daarop liet onze zendeling hem een foto zien van de Beloofde Messias (as) met een wandelstok. Bevend zei hij: “Dit is dezelfde persoon die me met zijn stok uit de draaikolk heeft gered.” Evenzo zag zijn zoon ook een droom — het was niet alleen de vader, maar zijn zoon zag ook een droom.

Hij zag een aantal mensen een jubbah dragen. Dus samen met de foto van de Beloofde Messias (as), toonde de missionaris hen foto’s van de Khaliefen, en geschokt zei de zoon dat onder de mensen die hij zag de derde Khalief (rh), vierde Khalief (rh) en ikzelf waren. [d.w.z. Zijne Heiligheid (aba)].

Hij zei: “Dit zijn allemaal dezelfde mensen die ik heb gezien.” Allah de Almachtige liet ze allemaal tegelijk zien om aan te geven dat het kalifaat, opgericht na de Beloofde Messias (as), een continu systeem was. Deze familie zwoer als het ware hun trouw na deze dromen.

Als iemand een waar verlangen heeft, dan schenkt Allah de Almachtige Zijn leiding op deze manier. In de zuidelijke provincie van Indonesië is er een plaats genaamd Baru. De Amir (Nationale President) schrijft dat hun missionaris het Fajr (ochtend)gebed leidde in de moskee, waarbij een persoon zich bij de gemeente voegde.

Die persoon zei dat hij daarheen was gereisd om de familieleden van zijn vrouw te ontmoeten. Tijdens het gesprek vermeldde hij zijn verleden, dat vol moeilijkheden zat. Hij verklaarde dat hij tijdens zijn moeilijke tijd in een droom een heilige man met een witte baard en tulband had ontmoet.

In de droom vertelde de heilige man met een tulband hem dat als hij 40 dagen lang aalmoezen geeft bij elk Fajr-gebed, zijn ontberingen zullen worden verwijderd. Hij deed wat hem in de droom was opgedragen. Hij meldde dat zijn ontberingen na slechts 20 dagen begonnen af te nemen.

Hij verwierf ook verschillende banen en andere voorzieningen. Vervolgens meldde hij dat slechts drie maanden eerder de heilige man met een witte tulband en baard zijn droom opnieuw bezocht en hem meenam naar een berg om fruit te halen. Hij kreeg te horen dat hij deze droom alleen mocht onthullen aan degenen die rechtschapenheid demonstreren.

Hierna liet de missionaris hem foto’s zien van de Khaliefen [van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap]. Verbaasd wees hij naar de foto van Hazrat Khalifatul Masih IV (rh), zeggend dat hij de persoon was die hij had gezien. Dus, accepteerde deze persoon Ahmadiyyat. Met betrekking tot een vrouw die in Mali woont en Saraji heet,

Schrijft de plaatselijke missionaris dat ze buitengewoon oprecht is. Wanneer ze hoort van een evenement om de islam te verspreiden in nabijgelegen dorpen, vraagt ze haar kinderen om haar daar op de fiets naartoe te brengen. Ze zegt dat ze, voordat ze een Ahmadi werd, twee stemmen in haar dromen hoorde;

Één stem was mijn recitatie van de Tashahhud en Surah Al-Fatihah die ik in mijn preken reciteerde, en de tweede stem was van de plaatselijke missionaris, Mu’az, terwijl hij de islam propageerde. Ze zegt: ‘Ik vroeg me rusteloos af van wie deze stemmen zijn. Nu is de Gemeenschap begonnen met een radioprogramma.

Ze hoorde mijn preek en recitatie op de radio, evenals andere programma’s over de verspreiding van de islam. Daarop zei ze: “Dit zijn dezelfde stemmen die ik vroeger hoorde.” Dit bracht haar ertoe Ahmadiyyat te aanvaarden. Er is ook een melding binnengekomen uit Kameroen.

Een jonge man met de naam Abdur Rehman Bela vertelt zijn verhaal over hoe hij een Ahmadi werd. Hij schrijft: “Een paar jaar geleden zag ik twee heiligen in een droom. “Een van hen vroeg me wat ik doe voor de kost. “Ik heb nederig ingediend dat ik vervoer aan mensen op mijn motorfiets verzorg

“om in hun levensonderhoud te voorzien. “Hierop sprak de andere heilige mij aan en zei: “’Laat je motor achter en kom hier bidden.’ “Dus leidde ik het gebed en werd wakker.” Hij zegt verder: “Een paar dagen later “zag ik een jonge man op de markt pamfletten uitdelen van de Ahmadiyya-gemeenschap.

“Ik kwam thuis en las het pamflet aandachtig. “Daarin zag ik de afbeelding van een heilige man, de Beloofde Messias (as), “en hij was dezelfde man die ik in mijn droom had gezien.” Hierna nam hij contact op met de Gemeenschap en was verbonden met een Mu’allim. Hij verwierf ook meer literatuur.

Tussen de literatuur vond hij ook de foto van de tweede man die hij in zijn droom zag, en die foto was van mij. Hij schrijft verder: “De tweede man was de huidige Khalief. “Ik had zijn naam gehoord, maar had weinig kennis over hem.

“Desalniettemin was de persoon die me vertelde het gebed te leiden “de huidige Khalief van de Gemeenschap. “Het was door zijn zegeningen en de zegeningen van dat gebed dat ik leidde dat ik, “na het overlijden van ons dorpshoofd vorig jaar, en omdat hij geen erfgenamen had,

“vereerd en gekozen werd om het volgende opperhoofd te zijn volgens zijn wil. “Ik heb het gevoel dat ik deze eer alleen te danken heb aan de Gemeenschap.” Er is ook een verslag uit Guinee-Bissau. De missionaris die daar de leiding heeft, schrijft: “In deze regio woont een vrouw genaamd Aishah Mariah.

“Ze heeft twee zonen die Ahmadiyyat accepteerden. “De oudere broer van Aishah is sterk gekant tegen de Gemeenschap. “Tegelijkertijd zorgt, verzorgt en voedt hij haar gezin. “Hij belde zijn zus en waarschuwde haar dat als haar zoons Ahmadiyyat niet verloochenen, “hij niet langer voor hen zou zorgen en zijn banden met hen zou verbreken.

“Toen Aisha dit hoorde, werd ze erg ongerust. “Ze riep haar zonen bij zich en vroeg hen om Ahmadiyyat af te zweren, waarop ze zeiden: Allah de Almachtige is genoeg voor ons. We zouden nooit afstand kunnen doen van Ahmadiyyat.’ “Toen Aisha dit antwoord van haar zoons hoorde, werd ze nog ongeruster.

“Ze wist niet wat haar volgende stap was. “Twee dagen later zag ze in een droom dat ze erg van streek was en hevig huilde. “Tegelijkertijd riep een in het wit geklede man met een witte baard haar toe “en vroeg waarom ze huilde.

“Ze vertelde hem het hele verslag, waarop hij haar troostte door te zeggen: ‘Maak je geen zorgen. Je zonen zullen superieur blijven aan de anderen.’ “Toen ze die woorden hoorde, werd ze wakker. Haar hart was op haar gemak na die droom.” ‘s Morgens vroeg vertelde ze de droom aan de zendeling.

De zendeling liet haar een foto van mij zien, waarop ze zei: ‘Dit is dezelfde persoon die in mijn droom naar me toe kwam en me geruststelde.’ Nu, bij de genade van Allah de Almachtige, is ze een zeer oprechte Ahmadi en loopt ze voorop bij elke activiteit in Lajna.

Er is ook een verslag uit Kenia. Onze Gemeenschap is ook gevestigd in Bahati, een township in de regio Nakuru. Dit is een overwegend christelijk gebied. Het is een relatief kleine gemeente, die ongeveer 550 kerken heeft, in vergelijking met een enkel centrum voor Ahmadi’s.

Op een dag kwam een moslimman naar ons centrum en sloot zich aan bij het gezamenlijk gebed. Toen hij het gebed beëindigde, zei hij dat zijn naam Muhammad Abdi was en dat hij een plaatselijke inwoner was. Hij zei: “Een paar dagen geleden kwam ik erachter

“dat hier een gebedscentrum was, en dus kwam ik naar hier.” Hij werd voorgesteld aan de Gemeenschap, waarop hij enkele dingen zei waaruit bleek dat zijn overtuigingen in strijd waren met de Gemeenschap. Op een dag ontmoette de Mu’allim hem onderweg en zei: “Zelfs als je van mening verschilt, omdat je een moslim bent,

“kun je nog steeds naar het centrum komen om te bidden. “Als je bedenkingen of vragen hebt, “kun je deze zonder enige aarzeling stellen en wij zullen antwoorden geven.” De Mu’allim bad ook dat Allah de Almachtige zijn hart zou openen. Een paar dagen later kwam Muhammad Abdi naar zijn huis.

Op dat moment speelde mijn preek op MTA. Hij luisterde er geruime tijd aandachtig naar. Toen de preek was afgelopen, zei hij: “Ik wil de eed van trouw afleggen.” De Mu’allim was geschokt omdat hij tegen de Gemeenschap was en plotseling van gedachten veranderde.

Toen hij trouw zwoer, werd hem gevraagd waarom hij dat deed, en hij antwoordde: “Het laatste deel van de nacht ervoor werd ik wakker en ging naar mijn binnenplaats. “Plots keek ik naar de lucht en zag een helder object dat ontzagwekkend was “en een diepe indruk op me maakte.

“Toen ik bij je kwam en de preek van de Khalief zag, “kwam het beeld van gisteravond samen in mijn gedachten. “Nu wil ik samen met mijn hele familie trouw zweren en de Gemeenschap betreden. Observeer hoe Allah de Almachtige niet alleen de waarheid van Ahmadiyyat demonstreerde aan een tegenstander,

Maar ook een verbinding tot stand bracht met Khilafat in zijn hart. Dit kan niet worden bereikt door menselijke inspanning. Er is een stad genaamd Maroua in Kameroen. Daar zegt een onderwijzer genaamd Sulaiman dat hij via de kabel een programma op MTA zag waarin de Ahmadiyya-Khalief vragen van kinderen beantwoordde.

Een kind vroeg naar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, waarop de Imam van de Gemeenschap een heel aardig en eenvoudig antwoord gaf waarin hij ook vermeldde dat hij brieven had gestuurd naar de leiders van de machtige naties in de wereld om hen te waarschuwen,

Zeggende: dat als er geen vrede en gerechtigheid tot stand komen, dit tot zeer beangstigende omstandigheden kan leiden Hij zegt: “Toen ik dit hoorde dacht ik in contact te komen met iemand van de Gemeenschap. “Op een dag speelde een preek van de imam van de gemeenschap op een lokale tv-zender in Maroua,

“die was vertaald in de lokale taal. “Het nummer van de voorzitter van de gemeenschap verscheen op het scherm “en dus nam ik contact op met de Gemeenschap. “Daarna las ik de literatuur van de Gemeenschap “en een boek van de Khalief met de titel ‘Wereldcrisis’. “Daarna was mijn hart tevreden,

“ik legde de gelofte van trouw af en trad toe tot de gemeenschap.” De plaatselijke missionaris daar zegt dat hij nu een zeer actief lid van de Gemeenschap is geworden. Een missionaris uit Sierra Leone schrijft dat er een man is genaamd Ibrahim

Die niet noodzakelijkerwijs een tegenstander van de Gemeenschap was, maar hij was geen Ahmadi. Hij hoorde een van mijn preken op MTA en begon openlijk te zeggen: “De geestelijken die leringen geven tegen de Gemeenschap zijn geworteld in leugens. “Ik heb de Imam van de Gemeenschap horen verwijzen naar de Heilige Koran,

“hij noemt de Heilige Profeet (vzmh) en de Ahadith. “Ahmadi’s hebben ook dezelfde geloofsbelijdenis. “Alles is in overeenstemming met de islam, hoe kan de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dan vals zijn?” Daarna accepteerde hij Ahmadiyyat en raakte ook betrokken bij het aanbieden van financiële bijdragen. Hij is een zeer oprechte Ahmadi.

De Amir van Trinidad zei dat vorig jaar een nieuwe bekeerling genaamd Shareeda Ahmadiyyat samen met haar man accepteerde. Ze nodigde twee van haar vrienden en buren uit bij haar thuis om de gebeurtenissen van Jalsa UK op tv te bekijken. Ze waren erg onder de indruk van de hele organisatie van Jalsa

En vooral van mijn toespraken die ze naar eigen zeggen erg goed vonden. Ze zeiden dat de Ahmadiyya-gemeenschap de ware islam is en dat als alle sekten in de islam zouden worden zoals zij, de islam zou kunnen zegevieren in de wereld.

[Een van de gasten] zegt: “Ik begon te huilen toen ik de Khalief zag “en het voelde alsof ik in zijn aanwezigheid zat.” Haar man was overleden, maar enige tijd later wijdde ze haar huis aan de gemeenschap en droeg het over aan de gemeenschap, en dit is momenteel in proces.

Een inwoner uit Kirgizië accepteerde Ahmadiyyat genaamd Sultan Ata Khanu. Hij zegt: “Mijn vrouw en zoon hadden al trouw gezworen. “In 2017 ben ik begonnen met het bidden van het vrijdaggebed in het missiehuis van de Gemeenschap. “Als mijn vrouw en ik naar het vrijdaggebed reden, een rit van zo’n twaalf kilometer,

“luisterden we altijd naar een opname van de Khalief. “Elke keer als ik een preek van hem hoorde, werden mijn overtuigingen vast. “Daarom heb ik datzelfde jaar, op 2 mei, aan het einde van de heilige maand Ramadan, “op de dag van Eid, mijn trouw gezworen.” Deze is van vorig jaar.

Hij zegt: “Ik had dit eerder willen vermelden, “maar om de een of andere reden liep dit altijd vertraging op. “Ik heb dit in het kort geschreven, “maar alles wat er in mijn ziel gebeurt, kan niet in woorden worden uitgedrukt.

“In elk gebed bid ik tot Allah dat Hij mijn kennis over de islam vergroot, “en elk vrijdaggebed opent iets nieuws voor mij.” Een vrouw uit Paraguay, genaamd Liza, zegt: “Allah de Almachtige heeft verschillende manieren bepaald “waarop verschillende mensen geleid kunnen worden. “Mijn reis naar de islam Ahmadiyya begon tijdens de coronapandemie.

“Ik vond dat ik in mijn vrije tijd een nieuwe taal moest leren “en dus begon ik online Arabische lessen te volgen. “Door Arabisch te leren, “leerde ik ook heel wat over de islam en dus begon ik erover te studeren. “Toen ik op een dag mijn Facebook-account opende,

“zag ik een uitnodiging voor een programma dat in de moskee werd gehouden “genaamd ‘Koffie, cake en islam’. “Ik heb mezelf ingeschreven en arriveerde op de dag dat ik de Missionaris en zijn vrouw ontmoette. “Ik had eerder wat twijfels in mijn hoofd “en dacht dat misschien alleen Arabieren naar de moskee mogen.

“Maar toen ik daarheen ging, was alles wat ik over de islam leerde volkomen nieuw voor mij. “Ik heb geleerd dat de islam leert dat er geen dwang is op het gebied van religie “en dat de islam alleen een religie van vrede en harmonie is.

“Die avond, toen ik de moskee verliet, had ik een exemplaar van de Heilige Koran in mijn hand. “Daarna bleef ik constant in contact met de vrouw van de missionaris, aan wie ik veel vragen stelde, “en begon ik de wekelijkse lessen bij te wonen.

“Ik stelde mezelf een doel om de hele Salat uit het hoofd te leren. “Er gingen twee maanden voorbij waarin ik elk moment aan de islam dacht. “Toen mijn man me op een dag kwam ophalen van de moskee, “vertelde ik hem op de terugweg wat ik die dag had geleerd.

“Mijn man zei tegen me: ‘Waarom word je niet gewoon moslim?’ “Toen ik dit hoorde, werd ik helemaal stil en mijn ogen vulden zich met tranen, “want op dat moment was mijn enige wens om moslim te worden. “Maar dit was een hele grote beslissing voor mij.

“Hoe dan ook, daarna heb ik besloten om een Ahmadi Moslim te worden. “Ik verkreeg meer informatie over de Gemeenschap “en deed wat onderzoek terwijl ik ook vragen stelde. “Ik luisterde regelmatig naar de preken van de Khalief, “waarna ik zeker wist dat ik op het rechte pad was;

“we hebben begeleiding en we hebben één leider die voor ons zorgt, ons leidt en voor ons bidt. “Hoewel ik nog veel moet leren, heb ik vrede met de Ahmadiyya-gemeenschap.” Een paar maanden nadat ze haar trouw had beloofd, beloofde haar man ook zijn trouw,

En nu zijn ze zeer oprechte en actieve leden van de Gemeenschap in Paraguay. In Congo-Kinshasa is er een kleine stad of dorp in de buurt van Makau; er is daar een man genaamd Ahmad Batatu die, samen met acht leden van zijn familie trouw zwoer, waarna hij de boodschap begon uit te dragen,

Wat resulteerde in 62 mensen die toetraden tot de gemeenschap. Hij zegt dat de belangrijkste reden voor zijn toetreding tot de Ahmadiyya-gemeenschap de Khalief van de tijd en het Khalifaat was. De Amir zegt dat hij hem online de Heilige Koran leert. Hij zegt: “Voordat ik tot de Gemeenschap toetrad, was ik een soennitische moslim,

“maar gedurende die jaren vroeg ik me af waarom soennitische moslims haat verspreidden. “Ik zou me ook afvragen waarom er zoveel onenigheid onder hen was “en dat als ze waarheidsgetrouw waren, “waarom ze dan geen enkele imam hadden die ze konden volgen?

“Terwijl ik deze interne strijd onderging, raakte ik gehecht aan de preken van de Khalief op MTA. “Een stem in mij zei dat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) waarheidsgetrouw is, “maar er was een andere stem “die zei waarom beschouwen de rest van de moslims Ahmadi’s als ongelovigen?

“Uiteindelijk kwam ik in contact met een Ahmadi uit Tanzania “en daarna met een andere Ahmadi in Frankrijk. “Uiteindelijk kwam ik in contact met de zendeling van het gebied genaamd Muzammil Sahib. “Ze gaven me allemaal boeken van de Gemeenschap om te lezen;

“nadat ik ze had gelezen en onderzoek had gedaan, zwoer ik mijn trouw.” Daarna begon hij de boodschap in zijn gebied uit te dragen, wat de gemeenschap hielp groeien. De Amir van Congo-Kinshasa zegt dat Madame Muani Tibu uit Awera komt en 82 jaar oud is.

Ze zegt: “Ik was moslim, maar ik werd christen op 82-jarige leeftijd “omdat mijn zoon predikant was in een kerk. “Op een dag hoorde ik op de radio de Franse vertaling van een preek van de Khalief, “waarin ik het missiehuis belde “en zei dat ik trouw wilde zweren aan de imam van de tijd.”

Ze vertelde haar zoon dat ze na haar overlijden wenst dat de Ahmadiyya-gemeenschap haar begrafenis leidt. De verantwoordelijke missionaris van Kameroen zegt: “Een lid, Umar Zubair Sahib, kwam uit Maroua “om de Jalsa Salana [jaarlijkse conventie] in 2022 bij te wonen. “Hij noemde de details van zijn aanvaarding van Ahmadiyyat.

“Umar Sahib zei dat hij via MTA Africa kennis had gemaakt met de Gemeenschap “en dat hij met grote belangstelling naar de vrijdagpreek van de Khalief zou luisteren. Hij zei: ‘Mijn gehechtheid aan de gemeenschap groeide na elke vrijdagpreek ‘en mijn kennis nam ook toe. ‘In de eerste preek van november 2021

‘noemde de Khalief incidenten waarbij mensen opofferingen brachten voor Tahrik-e-Jadid. ‘Toen ik zag hoeveel mensen opofferden ter wille van de islam, ‘verlichtte God de Almachtige me door het feit dat deze gemeenschap door God zelf is opgericht ‘(als mensen zoveel opofferen ter wille van de islam, ‘(dan is deze gemeenschap door God opgericht).

‘Dit punt stelde me volledig gerust en nadat ik trouw had gezworen, ‘trad ik toe tot de gemeenschap. “’Vanaf dat moment ben ik tevreden en gelukkig geweest.’” De zendeling uit Waterloo, Sierra Leone, zegt: “Vorig jaar werd Alfa Sahib uitgenodigd om naar de vrijdagpreek op MTA te luisteren.

“Hij kwam samen met zijn gezin naar de preek luisteren. “De preek maakte een goede indruk op hem “en zijn hele familie, die uit acht personen bestond, “zwoer trouw en sloot zich aan bij de gemeenschap. “Bij de genade van Allah dient hij de Gemeenschap met grote oprechtheid. “Daar werd een moskee gerenoveerd;

“hij bracht het grootste deel van zijn tijd door “met helpen bij de renovatie en werkte als een van de arbeiders. “Hij zou vrijwillig vasten en regelingen treffen voor mensen om het vasten te verbreken.” Amir Sahib [nationale president] van Bangladesh schrijft: “De secretaris van Tabligh van de gemeenschap bezit een drukpers

“en een man genaamd Bilal werkte in die pers. “Toen hij aan de gemeenschap werd voorgesteld, “begon hij naar onze centrale moskee te komen waar hij naar de vrijdagpreek luisterde. “Na een korte tijd zwoer Bilal trouw, maar zijn vrouw niet. “Hij was zeven jaar getrouwd, maar had geen kinderen.

“Hij zei tegen zijn vrouw: ‘Laten we de Khalief schrijven voor gebeden “’zodat Allah de Almachtige ons zegent met een kind. “’Mensen schrijven hier altijd voor, laten we het ook eens proberen.’ “Zo wist hij zijn vrouw te overtuigen “om gebedsverzoeken te schrijven en stuurde vervolgens een brief.

“Een paar maanden later slaagde ze erin om zwanger te worden. “Zijn vrouw besefte dat dit te danken was aan de gebeden van de Khalief “dat Allah de Almachtige hen zegende. “Daarom zwoer ze ook trouw.” Amir Sahib uit België schrijft: “Er is een man die oorspronkelijk uit Marokko komt

“maar al heel lang in België woont. “Hij las eerst over de Gemeenschap en zwoer toen trouw. “Hij zei: ‘Sinds mijn jeugd heb ik veel tijd doorgebracht met moslimgeleerden. “’De preken van de Khalief zijn echter niet alleen het commentaar op de Heilige Koran, “’ze brengen je eerder dichter bij de Almachtige God.

“’Na het luisteren naar zijn preken geniet ik er nu van om Salat te verrichten. “’Allah de Almachtige liet me ook ware dromen zien. “’Ahmadiyyat heeft mijn leven compleet veranderd.’ “’Telkens wanneer de heer hierover spreekt, wordt hij overmand door emotie.’ De zendeling uit Kenema, Sierra Leone, zegt:

“Meer dan 500 niet-Ahmadi’s waren aanwezig bij een bijeenkomst. “Een persoon stond op en zei: ‘Alleen de Ahmadi’s volgen de ware leer van de islam. “’We verachten ze omdat ze altijd de waarheid spreken. “’Als iets wit van kleur is, zeggen ze dat het wit is.

“’In ons geval, zelfs als iets zwart is, verklaren we dat het wit is. “’Dit is de reden waarom er geen eenheid of organisatie onder ons is.’ “’Een imam uit de omgeving stond ook op en zei: “’Als je luistert naar de preken van de Khalief van de Ahmadi’s,

“’zul je de ware leer van de islam leren kennen. “’Ik heb Ahmadiyyat niet aanvaard, “’maar elke vrijdag luister ik naar de preek van hun Khalief. “’Als jullie er allemaal naar luisteren, leer je de ware leer van de islam “’en wil je niet dat de preek eindigt.’”

De zendeling die in de Mashaka-regio dient, zegt dat hij naar de bank ging en toen hij klaar was met wat hij moest doen, kreeg hij honger en ging hij naar een hotel om te eten. MTA werd op de tv in het hotel afgespeeld en mensen luisterden naar een opgenomen preek van mij.

Hij vroeg het hotelmanagement hierover en ze vertelden hem dat ze vaak naar deze zender keken en er veel goede dingen uit leerden waar ze veel baat bij hadden. Ze gaven ook aan graag naar dit kanaal te kijken. Vandaar dat Allah de Almachtige ook de middelen verschaft

Om de boodschap van de Gemeenschap op deze manier te verspreiden, en het belang van Kalifaat wordt aan de mensen gemanifesteerd. De missionaris van Mali, Umar Muaz Sahib, schrijft: “Er is een lid uit de regio Guinee, Jala Sahib. “Hij zei dat de botten in zijn benen waren gebroken als gevolg van een ongeluk.

“Ondanks het ondergaan van verschillende soorten behandelingen, “waaronder traditionele subcontinentale remedies “en het laten controleren door doktoren, genazen zijn botten niet. “Hij en zijn familieleden waren enorm ontmoedigd geraakt “en dachten dat zijn botten nooit zouden genezen.

“Hij zei dat hij op een dag in een droom zag dat Khalifatul Masih V voor hem had gebeden “en in zijn droom herhaalde hij de woorden ‘Ameen’ terwijl hij aan het bidden was. Hij zegt dat hij, toen hij wakker werd uit de droom, “‘ameen’ zei en zijn handen over zijn benen streek.

“Hij zegt dat Allah de Almachtige hem daarna Zijn zegeningen schonk “en hoewel hij zich eerder hopeloos had gevoeld over het herstel van zijn benen, “begonnen zijn botten geleidelijk te genezen. “Nu, bij de geande van Allah de Almachtige, is hij helemaal in orde

“en niemand kan zelfs maar zeggen dat de botten in zijn benen gebroken waren.” Aldus voorziet Allah de Almachtige in de middelen om de relatie van mensen met het Khilafat ook op deze manier te versterken. Met betrekking tot de impact op anderen,

Schrijft de Amir van Congo-Kinshasa dat bij de genade van Allah de Almachtige, naast het radiostation van de Gemeenschap, er 23 andere FM-radiostations zijn waarop de programma’s Tabligh en Tarbiyyat wekelijks worden uitgezonden. evenals mijn vrijdagpreken. De vrijdagpreek wordt ook live uitgezonden op twee lokale tv-zenders in Bandundu en daar krijgen ze goede feedback op.

Hij ontmoette eens een plaatselijke christelijke arts en hij zei: “Ik luister naar de preek van uw imam en hij geeft die op een zeer indrukwekkende manier. “Ik verzoek u dit ook in de lokale taal te vertalen “zodat een maximaal aantal mensen er baat bij kan hebben.”

Allah de Almachtige voorziet dus ook op deze manier in de middelen om de boodschap van de islam, Ahmadiyyat, over te brengen. Zelfs de niet-Ahmadi’s vestigen de aandacht op het feit dat de woorden van de Khalief van die tijd aan anderen moeten worden overgebracht. Op deze manier wordt het land voorbereid

En er zal een tijd komen dat de harten van de mensen zich zullen openen om Ahmadiyya, de ware islam, te aanvaarden, als God het wil. Dus de voortdurende zegeningen van Khilafat die door Allah de Almachtige aan de Beloofde Messias (as) zijn beloofd,

Worden vervuld op zulke verbazingwekkende manieren die men zich niet eens kan voorstellen. Deze verslagen van Ahmadi’s en niet-Ahmadi’s en ook de tekenen van Allah de Almachtige ten gunste van Khilafat-e-Ahmadiyya zijn in feite het bewijs van de steun van Allah de Almachtige en de waarachtigheid van de Beloofde Messias (as),

Die kwam in dienstbaarheid van de Heilige Profeet (vzmh) om de wereld te verenigen. Alleen de Ahmadiyya-gemeenschap spant zich in om de vooruitgang van de islam en de verspreiding ervan in de wereld te helpen onder het systeem van het kalifaat. De vooruitgang die we zien ondanks de moeilijke omstandigheden

Is in feite het bewijs van de praktische getuigenis van de steun van Allah de Almachtige aan ons. Als het niet zo is, wat is het dan nog meer? Degenen die [geestelijk] blind zijn, kunnen dit echter niet zien. Als God het wil, zullen Ahmadiyyat en Khilafat volgens de voorschriften van het profeetschap,

Die werden geprofeteerd door de Heilige Profeet (vzmh), en die begonnen met de komst van de Beloofde Messias (as), voortduren tot de Dag des Oordeels en de vijand kan niet eens de minste schade toebrengen. We zouden er dus naar moeten streven om ons geloof verder te versterken en gehecht te blijven aan Khilafat-e-Ahmadiyya

En bereid te zijn elk offer te brengen voor de vestiging ervan. Moge Allah de Almachtige ons in staat stellen dit te doen. Alle lof komt toe aan Allah We prijzen Hem, we smeken Hem om hulp en vragen Zijn bescherming; we vertrouwen op Hem, we vertrouwen Hem alleen

En wij zoeken bescherming tegen het kwaad en onheil van onze zielen en tegen de slechte resultaten van onze daden. Wie Hij ook begeleidt op het juiste pad, niemand kan hem misleiden; en wie Hij misleid verklaart, niemand kan hem op het rechte pad leiden.

En wij getuigen dat niemand waardig is aanbeden te worden, behalve Allah. Wij getuigen dat Mohammed (vzmh) Zijn dienaar en boodschapper is. O dienaren van Allah! Moge Allah jullie genadig zijn. Voorwaar, Allah beveelt jullie te handelen met rechtvaardigheid, om elkaar gunsten te verlenen

En om goed te doen aan anderen, zoals men goed doet aan zijn verwanten. en verbiedt het kwade dat betrekking heeft op jezelf en kwaad dat anderen treft en verbiedt opstanden tegen een wettige autoriteit. Hij waarschuwt je om niet onachtzaam te zijn Gedenkt Allah; Hij zal je ook gedenken.

Roep Hem en Hij zal op jouw oproep antwoorden. En voorwaar, goddelijke gedenken is de hoogste deugd.

Loading

Leave a Reply

%d bloggers like this: